REGULAMIN KONKURS SMAK TO SZTUKA

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „SMAK TO SZTUKA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu SMAK TO SZTUKA (zwane dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest: BDB Marketing Serwis Sergiusz Urbaniak z siedzibą w Kaliszu, ul.Górnośląska 71.
 3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na treść niniejszego Regulaminu poprzez aktywny udział w nim.
 4. W Konkursie nie mogą uczestnicy pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.  W przypadku, gdyby okazało się, że w Konkursie wezmą udział osoby niepełnoletnie wówczas zgłoszenie jest anulowane.  
 6. Konkurs trwać będzie w terminie od 11 kwietnia do 22 maja 2023 r.

§ 2 Przebieg konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają wyznaczone przez Organizatora minimum trzy osoby będące przedstawicielami Organizatora („Jury”).
 2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu grafiki do umieszczenia na talerzach do pizzy o średnicy 33 cm, które będą częścią identyfikacji wizualnej restauracji Tutti Santi i na których będą serwowane pizze we wszystkich lokalach marki w Polsce. Projekt musi być zapisany w formie cyfrowej, jednak jego styl może być dowolny (np. ilustracja, rysunek, obraz malarski, pop-art, abstrakcja itp.).Dozwolony format pliku to .tif, .pdf, .jpg, rozdzielczość 300 dpi, CMYK, rozmiar nieprzekraczający 100 mb. Plik prosimy nazwać pierwszą literą imienia, nazwiskiem i numerem pracy, jeśli będzie ich więcej niż jedna, np.:a_nowak_1.pdf; a_nowak_2.pdf.
 3. Termin nadsyłania prac upływa 22 maja 2023 o godz. 23:59.
 4. Zgłoszenia do konkursu:
 • nie mogą mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
 • muszą być objęte prawami autorskim i przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
 • nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.tuttisanti.pl/konkurs i w określonym do tego terminie.
 • Uczestnik może zgłosić kilka prac.

   5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.tuttisanti.pl/konkurs i w określonym do tego terminie.

   6. Uczestnik może zgłosić kilka prac.

   7. Jury wyłoni spośród uczestników Konkursu jednego laureata, którego zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Jury za najbardziej wyróżniające się, unikatowe oraz oryginalne i przyzna mu nagrodę określoną w §3 pkt 1.

    8. Jury może przyznać dodatkowo także wyróżnienia, a ich autorzy otrzymają nagrodę określoną w §3 pkt 2.

   9. W przypadku kiedy jury uzna, iż żaden projekt nie może zostać wykorzystany do publikacji na talerzach, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznawania nagród. Oznacza to jednocześnie, że nie ma on prawa do wykorzystywania nadesłanych prac w celach marketingowych.

    10. Wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 15 czerwca 2023 r. na stronie www.tuttisanti.pl

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodą główną w Konkursie dla autora zwycięskiego projektu jest kwota 10000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 2. Organizator Konkursu przewiduje także możliwość przyznania wyróżnień dla autorów innych prac i przekazanie nagród w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego autora.
 3. Fundatorem Nagrody Głównej jest: BDB Marketing Serwis Sergiusz Urbaniak

§ 4 Zobowiązanie podatkowe

Nagrody w Regulaminie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym obowiązek podatkowy pozostaje po stronie laureatów Konkursu.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do treści zgłoszonej pracy oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz nadesłania treści konkursowej nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części prac zadania konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:   

1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową Organizatora oraz profile Organizatora w portalach społecznościowych; 2)udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach Organizatora

      3. Dokonując zgłoszenia uczestnik zgadza się także na przekazanie praw autorskich do wykonanych przez siebie prac w celu wykorzystania ich jako zadruki na talerzach dla całej sieci Tutti Santi, jeśli jego praca lub prace zostaną wyróżnione przez jury nagrodą główną lub wyróżnieniem.

      4. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich.

      5. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie, w tym opublikowania treści zawartych w jego zadaniu konkursowym, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, iż:
 2. Administratorem danych osobowych jest BDB Marketing Serwis Sergiusz Urbaniak ,adres e-mail: n.rogaczewska@tuttisanti.pl

1)     Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

- art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

- art., 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

- art. 6.ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na promocji działań Administratora

w celach związanych z Konkursem

2)     odbiorcami Pana/Pani danych osobowych– podwykonawcy, podmioty świadczące usługi księgowe, uczestnicy Konkursu, na rzecz Administratora

3)     informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.

      3. Organizator informuje również, że :

1)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniego kontaktu,

2)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

4)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /oraz umownym udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością udziału w Konkursie  

5)    Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

      4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zgodą na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku na fanpage wymienionych w § 2 ust. 1. Zwycięzca wyraża zgodę również na rozpowszechnianie przesłanego projektu przez Organizatora Konkursu.  

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www: www.tuttisanti.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz do odwołania Konkursu w każdym czasie lub też do zmiany rodzaju nagród.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie oraz postępowanie odwoławcze od decyzji jury w zakresie nieprzyznania nagrody.