„KONKURS z okazji Dnia Pizzy! 2023”


§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki przeprowadzanych Konkursów z okazji Dnia Pizzy (zwane dalej Konkursem).

2.    Organizatorem Konkursu jest: BDB Marketing Serwis Sergiusz Urbaniak z siedzibą w Kaliszu, ul.Górnośląska 71.

3.    Uczestnicy biorący udział w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na treść niniejszego Regulaminu poprzez aktywny udział w nim.

4.     W Konkursie nie mogą uczestnicy pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.     W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.  W przypadku gdyby okazało się, że w Konkursie wezmą udział osoby niepełnoletnie wówczas Organizator upoważniony jest do usunięcia zdjęcia z fanpage.

6.    Konkurs trwać będzie  w terminie od 02 do 15 lutego 2023 r.

§ 2

Przebieg konkursu

1.    Konkurs przeprowadzany będzie za pomocą mediów społecznościowych na wszystkich fanpage’ach sieci Tutti Santi.

2.    Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie wykonać zdjęcie w dowolnym lokalu sieci Tutti Santi z dowolną pizzą i piwem Peroni pokazujące w jaki sposób świętuje Dzień Pizzy i opublikowanie go pod konkursowym postem na jednym z fanpage’y Tutti Santi.

3.    Wybór zwycięskiego zdjęcia zostanie dokonany spośród zgłoszeń nadesłanych pod konkursowymi postami ze wszystkich fanpage’y sieci Tutti Santi przez jury składające się z 3 przedstawicieli firmy organizatora.

4.    Wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 28 lutego 2023 r. na fanpage’ach  sieci Tutti Santi.

 

§ 3

Nagrody

1.     Organizator przyznaje następujące nagrody za udział w Konkursie:

-nagroda główna dla zwycięzcy wybranego przez jury: voucher na wyjazd do Włoch o wartości 3000 zł brutto. Termin realizacji do dnia 31.01.2024r.,

-nagroda pocieszenia -  jeden z 15 voucherów do dowolnej restauracji sieci Tutti Santi o wartości 100 zł każdy, Termin realizacji do dnia 30.06.2023 r,

2.    Fundatorem Nagrody Głównej jest: Kompania Piwowarska.  Sposób rozliczenia między organizatorem a Fundatorem Nagrody Głównej określa odrębna umowa.

§ 4

Zobowiązanie podatkowe

Nagrody w Regulaminie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, z uwagi na wartość vouchera powstanie obowiązek podatkowy. Do wartości vouchera zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, iż:

2.     Administratorem danych osobowych jest BDB Marketing Serwis Sergiusz Urbaniak ,adres e-mail: n.rogaczewska@tuttisanti.pl

1)     Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

- art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

- art., 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

- art. 6.ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na promocji działań Administratora

w celach związanych z Konkursem

2)     odbiorcami Pana/Pani danych osobowych– podwykonawcy, podmioty świadczące usługi księgowe, uczestnicy Konkursu, na rzecz Administratora

3)     informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.

3.    Organizator informuje również, że :

1)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniego kontaktu,

2)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

4)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /oraz umownym udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością udziału w Konkursie  

5)    Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

4.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z zgodą na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku na fanpage wymienionych w § 2 ust. 1. Zwycięzca wyraża zgodę również na rozpowszechnianie zrobionego przez niego zdjęcia przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora nagrody.  

§ 6

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin dostępny jest pod adresem www: www.tuttisanti.pl

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz do odwołania Konkursu w każdym czasie lub też do zmiany rodzaju nagród.

3.    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie oraz postępowanie odwoławcze od decyzji jury w zakresie nieprzyznania nagrody.